คลิปวิดีโออธิบายการทำ OIT (O1-O43)

ลำดับที่เรื่องลิ้งก์ (URL)
O1โครงสร้างhttps://youtu.be/-fJpE37ZTj8
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://youtu.be/w6Mw8_4ojR0
O3อำนาจหน้าที่https://youtu.be/CC8El-jn5a0
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://youtu.be/QEWV8UdzNDo
O5ข้อมูลการติดต่อhttps://youtu.be/vzW5EcPUd5w
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://youtu.be/8urQgwMUG2M
O7ข่าวประชาสัมพันธ์https://youtu.be/tR8sHF0L0cw
O8Q&Ahttps://youtu.be/-7u0mUYz4iQ
O9Social Networkhttps://youtu.be/xHxwvxn6Nyg
O10แผนดำเนินงานประจำปีhttps://youtu.be/55mo4FUidP0
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนhttps://youtu.be/umFo_Th1T64
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://youtu.be/Na2hdRjR_4M
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://youtu.be/bdS8h_Dc-Fw
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://youtu.be/x7eoLdwWhwg
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://youtu.be/u3smo47h1N0
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://youtu.be/dXc1mw9PThM
O17E-Servicehttps://youtu.be/MDJkfnMYuR4
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://youtu.be/W8b_kUJLG_I
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนhttps://youtu.be/6jwdmVI2lWk
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://youtu.be/iS-Otaul658
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://youtu.be/1tDunIN38JM
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://youtu.be/oZE9J8DjBvc
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://youtu.be/cGYqTeKSn20
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://youtu.be/W9l336TH_Cw
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://youtu.be/XqetM_btM3Y
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://youtu.be/HNV7UIcXKA0
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://youtu.be/1QpC3Xsixwc
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://youtu.be/6sExokofnJA
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://youtu.be/8Pj_1nCx36M
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://youtu.be/ESK1ZEW0nUA
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://youtu.be/YLISAbm6QXU
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นhttps://youtu.be/BRk50PGbPjg
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://youtu.be/2MnfWfEAdyU
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)https://youtu.be/7nvoDvsIoXs
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารhttps://youtu.be/o2zzTlKznH0
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttps://youtu.be/InfikibUzrE
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบhttps://youtu.be/pswq3Uu9V5I
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมhttps://youtu.be/zXaAxUQpzek
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://youtu.be/okpC9NR2kNI
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://youtu.be/2UzYVNuJwCQ
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://youtu.be/kM5I-Abcd04
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://youtu.be/mgR4-dQYNBc
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://youtu.be/5e9o0dzSeCw