Monthly Archives: สิงหาคม 2022

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (1) ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA สถานศึกษา 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื […]

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่งรายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายภายนอก EIT (2) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565