กลุ่มอำนวยการ

นางสาวนันทรัฐ คงดำ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทร : 086-0177823
E-Mail : nantarat0213@gmail.com

นางกุสุมา ขาวรมย์
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทร : 062-9698936
E-Mail : kusuma.kha@seapt.go.th

นางสาวเกศรัศมิ์ เหมะจุฑา
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทร : 065-4069458
E-Mail : sopitar24@gmail.com

นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
ลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทร : 081-8968107
E-Mail : vipawee.sri@seapt.go.th

นายชาลี สายสวาท
ลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและคนสวน

เบอร์โทร : 086-2924542
E-Mail : info@seapt.go.th

นางอารีย์ สายสวาท
ลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

เบอร์โทร : 098-0307856
E-Mail : info@seapt.go.th