การประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA สถานศึกษา 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง