ส่งรายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายภายนอก EIT (2) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง